Regulamin

REGULAMIN BIEGU PRZEŁAJOWEGO

WZGÓRZOWA TRZYNASTKA CHRZĄSZCZYCE 2024

Organizator:

 • Stowarzyszenie „Bieg Opolski”

Cele:

 • popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej
 • propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia
 • promocja miejscowości Chrząszczyce, Gminy Prószków, Miasta Opola i Województwa Opolskiego

Termin, miejsce, dystanse i konkurencje:

 • 13 października 2024 roku
 • Bieg na dystansie 13 mil – start godz. 12.30
  • limit czasowy: 180 minut
  • limit pośredni na 11 km: 70 minut
 • Bieg na dystansie 13 km – start godz. 13.13
  • limit czasowy: 120 minut
 • Bieg sztafetowy na dystansie 13 km – start godz. 13.13
  • limit czasowy: 120 minut
 • Drużynowe Podchody Rodzinne – start godz. 13.13
  • limit czasowy: 120 minut
 • Trasy wszystkich biegów prowadzić będą drogami gminnymi oraz przez teren poligonu wojskowego pomiędzy miejscowościami Chrząszczyce – Domecko – Opole-Winów – Górki
 • Łączny limit osób startujących – 300
 • Start usytuowany będzie w Chrząszczycach przy ulicy Szkolnej, przy biurze zawodów
 • Biuro zawodów
  • w dniu biegu usytuowane będzie w Świetlicy Wiejskiej w Chrząszczycach przy ul. Szkolnej 3 w godzinach 10.00 – 13.00

Uczestnictwo:

 • w biegu indywidualnym mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy do dnia 13 października 2024 roku ukończyli 16 lat i którzy potwierdzą na piśmie (poprzez złożenie podpisu pod oświadczeniem na karcie startowej), iż są zdrowi i nie mają przeciwwskazań do uprawiania biegów średnio
  i długodystansowych. Zawodnicy, którzy do dnia 13 października 2024 roku nie ukończyli 18 lat obowiązani są przedłożyć organizatorom w formie pisemnej zgodę rodziców lub prawnych opiekunów
 • zawodnicy z dystansu 13 mil, którzy nie zmieszczą się w limicie pośrednim na 11 km trasy będą kierowani w kierunku mety i zostaną sklasyfikowani na dystansie 13 km
 • podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe otrzymane od organizatora przymocowane w sposób widoczny z przodu

Klasyfikacja, nagrody i wyniki:

 • dla wszystkich osób, które ukończą bieg przewidziany jest medal pamiątkowy za uczestnictwo
 • ponadto
  • w ramach biegu Wzgórzowa Trzynastka zostaną rozegrane drużynowe zawody współzawodnictwa. Regulamin tych zawodów stanowi osobny dokument.
  • w ramach biegu Wzgórzowa Trzynastka zostaną rozegrane zawody służb mundurowych. Regulamin tych zawodów stanowi osobny dokument.
  • przewiduje się również przyznanie wyróżnień dla najlepszych mieszkańców gminy Prószków
  • w ramach biegu Wzgórzowa Trzynastka odbędą się Drużynowe Podchody Rodzinne. Regulamin tej zabawy stanowi osobny dokument.
 • nagrody w kategoriach generalnych, wiekowych i wyróżnienia nie dublują się
 • puchary oraz nagrody rzeczowe nie przysługują w razie nieobecności zawodnika podczas wręczania lub losowania. Wydawanie powyższych w zastępstwie jest niemożliwe.
 • dekoracje zwycięzców rozpoczną się 15 minut po zakończeniu biegu przez ostatniego zawodnika

Zgłoszenia i wpisowe:

 • ze względów logistycznych wprowadza się ograniczenie liczby startujących do 300 osób

Organizator ma prawo do wprowadzenia zmian w limicie uczestników oraz dysponuje dodatkową pulą miejsc dla zawodników elity, sponsorów i partnerów. Limity dotyczą zapisanych i opłaconych zawodników. O udziale zawodników w biegu decyduje kolejność wniesienia opłaty startowej.

 • zgłoszeń można dokonywać elektroniczne na stronie www.w13.pl do dnia 5 października 2024 roku (poniedziałek) lub do osiągnięcia limitu osób startujących.
 • w przypadku przekroczenia limitu zapisanych i opłaconych zawodników, kolejne zgłoszenia
  i wpłaty nie będą przyjmowane. Organizator powiadomi osoby zapisane bez przypisanej opłaty startowej o zamknięciu listy startowej.
 • w sytuacji nieprzekroczenia zakładanej ilości osób startujących podczas zapisów elektronicznych zgłoszeń można też dokonywać w dniu imprezy w godzinach 10.00 – 12.45 w biurze zawodów.
 • wysokość opłaty startowej uzależniona jest od terminu jej wniesienia:
  • wniesiona w ciągu tygodnia od rozpoczęcia zapisów, tj. do dnia 20 lipca wynosi 40,oo zł,
  • wniesiona do dnia 31 lipca wynosi 45,oo zł,
  • wniesiona do dnia 31 sierpnia wynosi 50,oo zł,
  • wniesiona do dnia 30 września wynosi 55,oo zł,
  • wniesiona do dnia 7 października wynosi 60,oo zł,
  • wniesiona w dniu biegu wynosi 100,oo zł

Rabaty:

 • osobom uczestniczącym we wszystkich biegach wchodzących w skład cyklu Grand Series SBO 2024 (3xKopa i ABO na dowolnym dystansie) przysługuje rabat w wysokości 25% od aktualnie obowiązującej ceny
 • uczestnik sztafety startujący na pierwszej zmianie może kontynuować bieg indywidualnie na pełnym dystansie, pod warunkiem zapisania się poprzez formularz dla zawodników indywidualnych
  i wniesienia dodatkowej opłaty w wysokości 10,oo zł:
 • dla członków drużyn liczących od 5 do 10 osób zapisanych i opłaconych w odstępie max. 3 dni od siebie pod tą samą nazwą drużyny przysługuje rabat w wysokości 5% od aktualnie obowiązującej ceny
 • dla członków drużyn liczących powyżej 10 osób zapisanych i opłaconych w odstępie max. 3 dni od siebie pod tą samą nazwą drużyny przysługuje rabat w wysokości 10% od aktualnie obowiązującej ceny

Do 20.09.2024 roku istnieje możliwość zamówienia pakietu rozszerzonego, osobom wnoszącym opłatę startową po tym terminie nie gwarantujemy pełnego pakietu startowego

Wpłaty należy dokonać przez system tpay.com

Organizator przeznacza z każdej opłaty startowej kwotę 3,00 zł na zakup losu, który będzie uprawniał Uczestnika/Uczestniczkę Biegu do udziału w losowaniu nagród dodatkowych. W losowaniu biorą udział wszyscy Uczestnicy / Uczestniczki Biegu, którzy wnieśli pełną opłatę startową bez względu na pokonany dystans i osiągnięty rezultat. Jako los należy rozumieć numer startowy danego Uczestnika / danej Uczestniczki Biegu. Kwotę uzyskaną ze sprzedaży losów przeznacza się na cele charytatywne. Zakup losu jest dobrowolny, przy braku chęci zakupu losu Uczestnikowi / Uczestniczce Biegu przysługuje możliwość pomniejszenia wartości opłaty startowej  o wartość losu.

 • W razie rezygnacji ze startu po opłaceniu opłaty startowej:
 • można wystąpić o zwrot wpłaconej opłaty startowej, w tym celu należy powiadomić o rezygnacji ze startu organizatora biegu poprzez formularz. Przesłanie takiej wiadomości skutkuje usunięciem z listy startowej i dla rezygnacji zgłoszonych do 24 września 2024 roku włącznie również zwrotem wpłaconej opłaty startowej z uwzględnieniem poniesionych kosztów organizacyjnych na konto, z którego została dokonana opłata. Zwrócone w wyniku rezygnacji pakiety zostaną powtórnie udostępnione do dyspozycji biegaczy.
 • do dnia 5 października 2024 roku można dokonać przepisania pakietu na inną osobę, w tym celu należy powiadomić o rezygnacji ze startu organizatora biegu oraz przesłać kompletne dane osoby na którą ma być przepisany pakiet za pomocą formularza.

Nowego uczestnika obowiązują aktualne w momencie przepisania stawki opłaty startowej – oznacza to, że nowy uczestnik zobowiązany jest dokonać wpłaty wyrównującej różnice w wysokości opłaty startowej wniesionej przed osobę rezygnującą do aktualnie obowiązującej powiększonej o 10 zł opłaty manipulacyjnej. Organizator do 7 dni od dokonania zmiany prześle na podany e-mail nowego uczestnika informację o wysokości tej różnicy wraz z numerem konta do dokonania wpłaty. Wpłaty należy dokonać w terminie 7 dni od otrzymania e-maila.
Organizator nie pośredniczy w kontakcie pomiędzy zawodnikami.

 • Opłata jest nieważna, jeżeli uczestnik nie zostanie zarejestrowany poprzez formularz zgłoszeniowy, jeżeli opłata została dokonana po terminie lub gdy zostanie wniesiona po wyczerpaniu limitu miejsc. W takiej sytuacji opłata zostanie zwrócona, na konto, z którego została dokonana po potrąceniu kosztów manipulacyjnych.
 • koszty organizacyjne:
  • do 31.07 – 20% wniesionej opłaty startowej,
  • od 01.08 do 31.08 – 30% wniesionej opłaty startowej,
  • od 01.09 do 10.09 – 50% wniesionej opłaty startowej,
  • od 11.09 do 24.09 – 75% wniesionej opłaty startowej,
  • po 24.09 – 100% wniesionej opłaty startowej.

Osoby, których opłaty nie wpłyną na konto organizatora do 12 października 2024 roku (co skutkuje brakiem adnotacji o wpłacie na liście osób zapisanych) proszone są o wzięcie ze sobą potwierdzenia dokonania przelewu oraz zobowiązane są do odbioru pakietu startowego w dniu zawodów do godz. 12.00. Nieodebrane do godz. 12.00 numery startowe bez przypisanej wpłaty traktowane są jako wolne i będą wydane osobom chętnym, dotychczas nie zapisanym.

Chęć otrzymania rachunku proszę potwierdzać podczas internetowej rejestracji podając dane do rachunku. Rachunki będą wysłane pocztą e-mailową do 30 października 2024 roku.

Postanowienia końcowe:

 • bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne
 • rzeczy do przechowywania będą przyjmowane we własnych workach (torbach, plecakach) odpowiednio zabezpieczone i opisane numerem startowym. Organizatorzy zabezpieczają materiały do opisania depozytu. Worki (torby, plecaki) będą wydawane na podstawie posiadanego numeru startowego.
 • uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptują niniejszy regulamin poprzez dokonanie rejestracji uczestnictwa. Zgoda i akceptacja podlega potwierdzeniu przy odbiorze numeru poprzez własnoręczne podpisanie oświadczenia
 • organizatorzy zapewniają opiekę sanitarną na trasie i medyczną na mecie biegu