Regulamin

REGULAMIN BIEGU PRZEŁAJOWEGO

WZGÓRZOWA TRZYNASTKA CHRZĄSZCZYCE 2022

Organizator:

 • Stowarzyszenie „Bieg Opolski”

Cele:

 • popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej
 • propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia
 • promocja miejscowości Chrząszczyce, Gminy Prószków, Miasta Opola i Województwa Opolskiego

Termin i miejsce:

 • 16 października 2022 roku
 • Bieg główny na dystansie 13 km – start godz. 13.13
  • trasa prowadzić będzie drogami gminnymi oraz przez teren poligonu wojskowego pomiędzy miejscowościami Chrząszczyce – Domecko – Winów – Górki
  • limit czasowy: 120 minut
  • limit osób startujących – bieg odbędzie się z uwzględnieniem obowiązujących w dniu biegu obostrzeń wynikających z Rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
  • start usytuowany będzie przy ulicy Szkolnej, przy biurze zawodów
 • Biuro zawodów
  • w dniu biegu usytuowane będzie w Świetlicy Wiejskiej w Chrząszczycach przy ul. Szkolnej 3 w godzinach 10.00 – 13.00

Uczestnictwo:

 • w biegu głównym mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy do dnia 16 października 2022 roku ukończyli 16 lat i którzy potwierdzą na piśmie (poprzez złożenie podpisu pod oświadczeniem na karcie startowej), iż są zdrowi i nie mają przeciwwskazań do uprawiania biegów średnio i długodystansowych. Zawodnicy, którzy do dnia 16 października 2022 roku nie ukończyli 18 lat obowiązani są przedłożyć organizatorom w formie pisemnej zgodę rodziców lub prawnych opiekunów.
 • podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe otrzymane od organizatora przymocowane w sposób widoczny z przodu

Klasyfikacja, nagrody i wyniki:

 • dla wszystkich osób, które ukończą bieg przewidziany jest medal pamiątkowy za uczestnictwo
 • ponadto prowadzona będzie klasyfikacja generalna oraz klasyfikacje wiekowe kobiet i mężczyzn. Przyporządkowanie do kategorii wiekowej nastąpi na podstawie roku urodzenia.
  • klasyfikacje wiekowe kobiet: 16-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50 i więcej
  • klasyfikacje wiekowe mężczyzn: 16-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60 i więcej
 • za zajęcie pierwszych trzech miejsc w poszczególnych kategoriach przewidziane są puchary i nagrody rzeczowe.
 • w ramach biegu Wzgórzowa Trzynastka zostaną rozegrane drużynowe zawody współzawodnictwa. Regulamin tych zawodów stanowi osobny dokument.
 • w ramach biegu Wzgórzowa Trzynastka zostaną rozegrane zawody służb mundurowych. Regulamin tych zawodów stanowi osobny dokument.
 • przewiduje się również przyznanie wyróżnień dla najlepszych mieszkańców gminy Prószków
 • w ramach biegu Wzgórzowa Trzynastka odbędą się Drużynowe Podchody Rodzinne. Regulamin tej zabawy stanowi osobny dokument.
 • nagrody w kategoriach generalnych, wiekowych i wyróżnienia nie dublują się
 • puchary oraz nagrody rzeczowe nie przysługują w razie nieobecności zawodnika podczas wręczania lub losowania. Wydawanie powyższych w zastępstwie jest niemożliwe.
 • dekoracje zwycięzców rozpoczną się 15 minut po zakończeniu biegu przez ostatniego zawodnika

Zgłoszenia i wpisowe:

 • ze względów logistycznych wprowadza się ograniczenie liczby startujących do 300 osób

Organizator ma prawo do wprowadzenia zmian w limicie uczestników oraz dysponuje dodatkową pulą miejsc dla zawodników elity, sponsorów i partnerów. Limity dotyczą zapisanych i opłaconych zawodników. O udziale zawodników w biegu decyduje kolejność wniesienia opłaty startowej.

 • zgłoszeń można dokonywać elektroniczne na stronie www.w13.pl do dnia 10 października 2022 roku (wtorek) lub do osiągnięcia limitu osób startujących.
 • w przypadku przekroczenia limitu zapisanych i opłaconych zawodników, kolejne zgłoszenia i wpłaty nie będą przyjmowane. Organizator powiadomi osoby zapisane bez przypisanej opłaty startowej o zamknięciu listy startowej.
 • w sytuacji nieprzekroczenia zakładanej ilości osób startujących podczas zapisów elektronicznych zgłoszeń można też dokonywać w dniu imprezy w godzinach 10.00 – 12.45 w biurze zawodów.
 • wysokość opłaty startowej uzależniona jest od terminu jej wniesienia:
  • wniesiona do dnia 30 czerwca wynosi 40,oo zł,,
  • wniesiona do dnia 31 lipca wynosi 45,oo zł,,
  • wniesiona do dnia 31 sierpnia wynosi 50,oo zł,
  • wniesiona do dnia 30 września wynosi 55,oo zł
  • wniesiona do dnia 15 października wynosi 60,oo zł
  • wniesiona w dniu biegu wynosi 100,oo zł

Wpłaty należy dokonać przez system tpay.com

Organizator przeznacza z każdej opłaty startowej kwotę 3,00 zł na zakup losu, który będzie uprawniał Uczestnika/Uczestniczkę Biegu do udziału w losowaniu nagród dodatkowych. W losowaniu biorą udział wszyscy Uczestnicy / Uczestniczki Biegu, którzy wnieśli pełną opłatę startową bez względu na pokonany dystans i osiągnięty rezultat. Jako los należy rozumieć numer startowy danego Uczestnika / danej Uczestniczki Biegu. Kwotę uzyskaną ze sprzedaży losów przeznacza się na cele charytatywne. Zakup losu jest dobrowolny, przy braku chęci zakupu losu Uczestnikowi / Uczestniczce Biegu przysługuje możliwość pomniejszenia wartości opłaty startowej  o wartość losu.

 • W razie rezygnacji ze startu po opłaceniu opłaty startowej:
 • można wystąpić o zwrot wpłaconej opłaty startowej, w tym celu należy powiadomić o rezygnacji ze startu organizatora biegu poprzez formularz. Przesłanie takiej wiadomości skutkuje usunięciem z listy startowej i dla rezygnacji zgłoszonych do 30 września 2022 roku włącznie również zwrotem wpłaconej opłaty startowej z uwzględnieniem poniesionych kosztów organizacyjnych na konto, z którego została dokonana opłata. Zwrócone w wyniku rezygnacji pakiety zostaną powtórnie udostępnione do dyspozycji biegaczy.
 • do dnia 10 października 2022 roku można dokonać przepisania pakietu na inną osobę, w tym celu należy powiadomić o rezygnacji ze startu organizatora biegu oraz przesłać kompletne dane osoby na którą ma być przepisany pakiet za pomocą formularza.

Nowego uczestnika obowiązują aktualne w momencie przepisania stawki opłaty startowej – oznacza to, że nowy uczestnik zobowiązany jest dokonać wpłaty wyrównującej różnice w wysokości opłaty startowej wniesionej przed osobę rezygnującą do aktualnie obowiązującej powiększonej o 10 zł opłaty manipulacyjnej. Organizator do 7 dni od dokonania zmiany prześle na podany e-mail nowego uczestnika informację o wysokości tej różnicy wraz z numerem konta do dokonania wpłaty. Wpłaty należy dokonać w terminie 7 dni od otrzymania e-maila.
Organizator nie pośredniczy w kontakcie pomiędzy zawodnikami.

 • Opłata jest nieważna, jeżeli uczestnik nie zostanie zarejestrowany poprzez formularz zgłoszeniowy, jeżeli opłata została dokonana po terminie lub gdy zostanie wniesiona po wyczerpaniu limitu miejsc. W takiej sytuacji opłata zostanie zwrócona, na konto, z którego została dokonana po potrąceniu kosztów manipulacyjnych.
 • koszty organizacyjne:
  • do 30.05 – 20% wniesionej opłaty startowej,
  • od 01.06 do 31.07 – 30% wniesionej opłaty startowej,
  • od 01.08 do 31.08 – 40% wniesionej opłaty startowej,
  • od 01.09 do 20.09 – 50% wniesionej opłaty startowej,
  • od 21.09 do 30.09 – 75% wniesionej opłaty startowej,
  • po 30.09 – 100% wniesionej opłaty startowej.

Osoby, których opłaty nie wpłyną na konto organizatora do 15 października 2022 roku (co skutkuje brakiem adnotacji o wpłacie na liście osób zapisanych) proszone są o wzięcie ze sobą potwierdzenia dokonania przelewu oraz zobowiązane są do odbioru pakietu startowego w dniu zawodów do godz. 12.00. Nieodebrane do godz. 12.00 numery startowe bez przypisanej wpłaty traktowane są jako wolne i będą wydane osobom chętnym, dotychczas nie zapisanym.

Chęć otrzymania rachunku proszę potwierdzać podczas internetowej rejestracji podając dane do rachunku. Rachunki będą wysłane pocztą e-mailową do 30 października 2022 roku.

Postanowienia końcowe:

 • bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne
 • rzeczy do przechowywania będą przyjmowane we własnych workach (torbach, plecakach) odpowiednio zabezpieczone i opisane numerem startowym. Organizatorzy zabezpieczają materiały do opisania depozytu. Worki (torby, plecaki) będą wydawane na podstawie posiadanego numeru startowego.
 • uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptują niniejszy regulamin poprzez dokonanie rejestracji uczestnictwa. Zgoda i akceptacja podlega potwierdzeniu przy odbiorze numeru poprzez własnoręczne podpisanie oświadczenia
 • organizatorzy zapewniają opiekę sanitarną na trasie i medyczną na mecie biegu